Ушачский лесхоз
Глубокое лесхоз
лесхоз
лесхоз

Как вести себя в лесу, чтоб заработать на грибах и ягодах законно?

Как вести себя в лесу, чтоб заработать на грибах и ягодах законно?

Традыцыйна для ўшачанлетніперыядзборуягад і грыбоўстановіццададатковайкрыніцайзаробку. Ужо стартаваліпрыём і нарыхтоўкалясныхдароў. Аднак у азарцепадзарабіцьлюдзі часта не звяртаюцьувагі на тое, штоіснуюцьправілы, прадугледжаныяЛяснымкодэксамРэспублікі Беларусь. Як паводзіцьсябе ў лесе, кабзарабіць на ягадах і грыбах па законе?

Нельгазбіраць і нарыхтоўвацьгрыбы, іншыядзікарослыярасліны і іхчасткі (плады, ягады, насенне і іншае), сок на тэрыторыі, дзегэтазабаронена. Таксамапарушэнне – збор без абавязковагадазваляючагадакумента, цізбор не ў адпаведнасці з атрыманымдазволам. Трэбабудзезаплаціцьтаксавызборіндывідуальнымпрадпрымальнікам і юрыдычнымасобам, якіяплануюцьзбірацьягады, грыбы, бярозавы сок, арэхі ў вялікайколькасці з мэтайдалейшага продажу. Лясгасвыдае на гэталясныбілет. Тарыфы на зборнаступныя: за 1 кілагрампладоўшыпшыны, каліны, рамонкавыхкветак, светаянніку, чарады – 0,05 базавайвелічыні, лясныхарэхаў – 0,02, журавін і буякоў – 0,07, брусніц, суніц, чарніц, малін, грыбоў – 0,01, соку – 0,32 за тону. Калі ж сыравіназакупляецца ў прамысловыхмэтах з парушэннем, штраф складзе ад 10 да 30 базавыхвелічынь без канфіскацыіці з канфіскацыяйзакупленагапрадукту, для індывідуальнагапрадпрымальніка – ад 10 да 100 з канфіскацыяйці без, для юрыдычнайасобы – да 500 з адпаведныміўмовамі, як і для папярэдніхкатэгорый.Прыватнаяасобазбіраць для сябе дары можабез білета.

Заплаціць за дазволпрыйдзецца, калі вы хочацеўстанавіцьу лесе вулей, правесціпакосціскарыстаццамасівамляснога фонду ў культурна-аздараўленчых, турыстычных, навуковыхціасветніцкіхмэтах (бізнэс-дзейнасць). Караюцца і парушэннеўсталяваныхтэрмінаўзбору і нарыхтоўкі, прымяненне для гэтагазабароненыхсродкаў і метадаў. За гэтаможнаатрымацьпапярэджаннеці штраф у памеры да 20 базавыхвелічынь, дляіндывідуальнагапрадпрымальніка – да 100, для юрыдычнайасобы – да 500.

Незаконным таксамаз’яўляеццазбор і знішчэннеляснойподсцілкі, жывоганадглебавагапокрыва, зняццеўрадлівага пласта глебы на плошчызвыштрох квадратных метраў, а прылесагаспадарчайдзейнасці – больш за ўсталяваную норму. За парушэннеіснуепапярэджаннеці штраф да 20 базавыхвелічынь.

Парушэннепатрабаванняўпажарнайбяспекі ў лясахці на тарфянікахальбоігнараваннезабароны на іхнаведванне без шкодныхнаступстваўцягнепапярэджаннеці штраф да 25 базавыхвелічынь. Калі жадбылося  ненаўмыснаезнішчэннеціпашкоджанне лесу цітарфяніка, будзенакладзены штраф у памеры ад 25 да 50 базавыхвелічынь.

Забруджанне лесу, іншайдраўняна-хмызняковайрасліннасціадходамі, сцёкавыміводаміальбоіншымчынамцягнепапярэджаннеці штраф да 20 базавыхвелічынь, для прадпрымальніка – да 50, для юрыдычнайасобы – да 300 базавых.

 

IMG_20130101_201749.jpg

IMG_20130101_202906.jpg

IMG_20170714_095432-1.jpg

IMG_20170714_100214-1.jpg

І.Шугалей, інжынерпааховеіабаронелесуДЛГУУшацкілясгас”.


Новости
Об изъятии дикорастущих растений 2018-07-18

Гражданам предоставляется возможность в целях поддержки мероприятий, посвященных Году малой родины, использов...
Подробнее

Умеют работать командой. 2018-07-11

Областные соревнования профессионального мастерства «Лесоруб 2018» собрали прошлой недели в Городке больш...
Подробнее

Смерть порождает жизнь!!! 2018-06-15

«Древесный хлам в лесу не должен вызывать шок – это остатки после вырубки, которые перегниют»

...
Подробнее

Все новости

Погода Ушачи
Информация сайта pogoda.by
Курсы валют. http://www.priorbank.by



© Copyright mikhalkevich Разработка сайтов под ключ